MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin ouders en personeel, worden vertegenwoordigd.De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat de schooldirectie doet of van plan is te doen. De MR heeft daarbij het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen op school.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:
- Miranda Visser (PG) voorzitter 
- Jolanda Olinga (OG)  
- Peter Machiel Lotgering(OG)    
- Marjolijn Valkema (OG) 
- Hans Kremer (OG) 
- Hilda van Wijk (PG) 
- Emiel de Jong (PL)
- Janke Koopmans (PG)  en vertegenwoordiger in de GMR  (OG = oudergeleding / PG = personeelsgeleding

Wouter van Riet is als directeur adviserend lid van de MR.

Hoe kunt u lid worden van de MR?

De MR leden hebben een zittingsperiode die is vastgesteld in het statuut. Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR, worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld, indien nodig worden daarvoor verkiezingen uitgeschreven.

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. 

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
- verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
- het Schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
- het schoolreglement;
- beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
- beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
- de taakverdeling binnen de schoolleiding;
- het vakantierooster;
- nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:
- de samenstelling van de formatie;
- taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:
- verandering van grondstelling van de school;
- vaststelling van de schoolgids;
- vaststelling van de onderwijstijd; 

Wat is het verschil met de ouderraad?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad (OR) niet. Verder houdt de OR zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige, personele en beleidsmatige zaken op school. De OR kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de OR om advies vragen.

Met wie praat een medezeggenschapsraad?

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken. Meestal wordt de schooldirecteur uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. De MR kan altijd personen uitnodigen, zoals iemand van het Bestuur of van de Ouderraad. Een van de MR-leden vertegenwoordigt de MR in de GMR. 

Wat is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)?

Het bestuur (bevoegd gezag) is verplicht een GMR in te stellen als zij meer dan een school van dezelfde onderwijssoort in stand houdt. In de GMR is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Hierdoor is het contact tussen het schoolniveau en boven schools niveau verzekerd.De leden van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapraden uit het personeel of ouders van de school. Dat betekent dat je om gekozen te worden tot lid van de GMR geen lid hoeft te zijn van de medezeggenschapsraad. Wel moet je personeelslid of ouder van de desbetreffende school zijn om verkiesbaar te zijn tot lid van de GMR. Voor onze school is op dit moment Peter Brouwer de vertegenwoordiger in de GMR. Wilt u meer weten over de GMR dan kunt u gegevens vinden in de schoolgids. Hoe blijft u op de hoogte over wat er speelt in de MR?De agenda en notulen van de MR vergaderingen worden gepubliceerd op onze website. De vergaderingen worden aangekondigd via de nieuwsbrief. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en personeelsleden zijn van welkom om een vergadering bij te wonen.