VERLOF

Vrij vragen - Afmelden

Verlof kun je aanvragen bij de schoolleiding. Hieronder in het kort de wettelijke regels voor vervroegde vakantie, verlate terugkomst of ander verlof. Onderaan deze pagina kun je de regels en het aanvraagformulier verlof vinden.

Vervroegde vakantie, verlate terug­komst of extra vakantieVerlengen van een vakantie is, zeer bijzondere omstandigheden daar gelaten, niet mogelijk. Wat die bijzondere omstandigheden zijn is, zolang het om niet meer dan enkele dagen gaat, ter beoordeling van de directeur. Verzoeken om extra vakantie worden alleen toegestaan als de aard van het beroep van één van de ouders daartoe aanleiding geeft. Je dient dat aan te tonen door middel van een werkgeversverklaring.Aan een dergelijk verlof zijn twee beperkingen verbonden:1. verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar2. een dergelijk verlof kan maar één keer per schooljaar worden verleend

Bij familieomstandigheden
Er is een aantal dagen waarop je voor kinderen vrij kunt vragen. Vaak zijn het dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opne­men. Voorbeelden: bijwonen huwe­lijk, 12 en een half-, 25- en 40-jarig jubileum en begrafenissen van directe verwanten.

Voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertui­gingDaarnaast kan een kind in een beperkt aantal gevallen vrij krijgen als hij/zij een aan godsdienst of levens­overtui­ging verbonden plicht moet voldoen.

Hoe aan te vragen
Verzuim, anders dan door ziekte, moet ruim vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Bij meer dan 10 dagen moet u dit verzoek -eventueel door tussenkomst van de school - richten aan de betreffen­de ambte­naar leerplichtza­ken. Bij een eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan op grond van het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Tot slot
De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. Directeuren zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Zie ook de site van de Rijksoverheid voor regels van verlof. Ook op de site van de gemeente het Hogeland vindt u informatie.

Hebt u vragen over besmetting en twijfelt u of uw kind bijvoorbeeld wel naar school kan, dat kunt u de site van GGD  raadplegen.