KWALITEITSZORG

Onze opbrengsten doen ertoe....

Wat kunnen we? Opbrengsten. Kwaliteit & SOP

We leggen verantwoording af over onze opbrengsten. Ouders vertrouwen ons hun kind(eren) toe en rekenen er op dat hun kind(eren) zich in een veilige en prettige sfeer kunnen ontwikkelen. Wij streven naar hoge haalbare opbrengsten. De onderwijsinspectie onderzoekt en beoordeelt de kwaliteit. Je kunt de beoordeling ook vinden op internet www.owinsp.nl. De individuele opbrengsten en ontwikkeling worden (deels samen met het kind) beschreven in  het portfolio. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de 10-minuten gesprekken samen met hun kind hierover met de leerkracht te spreken. De landelijke tussentoetsen geven een overzicht van het onderwijs en individuele vorderingen. Naast de "harde" resultaten over de vakken, vinden wij het van belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op o.a. sociaal, emotioneel, creatief en motorisch gebied. De Eindtoets van CITO geeft gegevens van wat de kinderen aan het eind van de basisschool scoren. Naast deze eindtoets gebruiken we landelijke volgtoetsen om kinderen objectief te volgen en daar waar nodig ons onderwijs aan te passen.  Klik voor de resultaten en de uit- en doorstroomgegevens op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/winsum-groningen/8248/openbare-basisschool-tiggeldobbe/resultaten/ 

We willen kinderen zich laten ontwikkelen met alles wat ze in zich hebben. 

Bij goed onderwijs speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van goed onderwijs;  geeft les, analyseert en bekijkt of gestelde doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt gekeken of het aanbod aangepast moet worden of dat kinderen individueel meer aandacht nodig hebben.In gesprekken met de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. Als we ons zorgen maken, maken we dat kenbaar. En natuurlijk horen we ook van ouders als er zorg is over de ontwikkeling van hun kind.Hoe we kinderen met dyslexie kunnen ondersteunen leest u in dit stuk. Hier kun je lezen hoe we de zorg voor kwaliteit hebben geregeld.

Wat kunnen we?  Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit stuk staat beschreven hoe we ons aanbod hebben georganiseerd. Ook staan hierin procedures, lesmethoden en wat we op het gebied van passend onderwijs kunnen.  Zie ook www.passendonderwijsgroningen.nl