VEILIGE SCHOOL

Waar ieder kind zich thuis voelt.....

PESTEN ??       

Daar waar mensen (en kinderen) bij elkaar zijn, komt pestgedrag voor. Onze opdracht is om dat te bestrijden en een positief klimaat te creëren waar pesten zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Wat is het?

Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer kinderen bewust proberen een ander kind fysiek of verbaal schade toe te brengen. De macht is daarbij ongelijk verdeeld.Pesten hoort bij "sociale onveiligheid", daartoe behoren bijv.  fysieke en verbale agressie en discriminatie. Pesten onderscheidt zich van die incidentensoorten, omdat het indringende en langdurige gevolgen kan hebben voor de gepeste, (maar ook voor de pester), omstanders en de leerprestaties en sfeer op school.

Cyber-pesten (WhatsApp en Internet)

Ook in de virtuele wereld kan gepest worden. We proberen kinderen daarin wegwijs te maken door middel van het programma Basicly .

Wat doen we?

De lijn op onze school is dat we t.a.v. pesten werken aan preventie, tijdig signaleren, ingrijpen, nazorg en monitoring. We werken aan een positief klimaat, waarin we kinderen positief  benaderen en accenten leggen op zaken die goed gaan. Tevens zorgen we voor een heldere structuur met goede afspraken om zo het pesten te voorkomen. We zijn scherp op signalen die kunnen wijzen om onveilige- en pestsituaties.Iedere groep start het jaar met afspraken hoe we met elkaar omgaan. Kinderen bedenken dit zelf, het wordt opgeschreven. Mocht pesten worden gesignaleerd dan hanteren we het Pestprotocol. Hoe kinderen veiligheid beleven meten we met ons volgsysteem  ZIEN !

Schoolregels

We hebben geen vaste lijst met regels. Dat werkt niet. Omdat we het van belang vinden dat kinderen eigenaar zijn van afspraken hoe je met respect met elkaar en de omgeving omgaat, maken we regels samen met de kinderen. De basis van onze schoolregels (kapstokregels) zijn de volgende:

  • We zorgen voor elkaar
  • We gaan respectvol met elkaar om
  • We gaan respectvol met spullen en onze omgeving om  

Achtergrond en ons beleid
Pesten is niet uit te bannen is. Wel is het vroegtijdig te herkennen en zijn er beproefde aanpakken mogelijk. In ons beleidsstuk Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap en integratie staat welke visie wij hebben.  Deze is op te vragen bij de directie.
Zie ook www.pestweb.nl of informatie op o.a. de site van VOO Vereniging Openbaar Onderwijs: www.voo.nl en zoek op pesten. 
Het beleid inzake veiligheid, pesten en het anti-pestprotocol  is vastgelegd in  Sociale Veiligheid en Pedagogisch Klimaat  . Op bladzijde 9, 11 en 26 vindt u hierover informatie.